An Easter Homily ascribed to John Chrysostom [PG 59:721-4]

7a55c-anastasischora

Εἴ τις εὐσεβὴς καὶ φιλόθεος, ἀπολαυέτω τῆς καλῆς ταύτης πανηγύρεως· εἴ τις δοῦλος εὐγνώμων, εἰσελθέτω χαίρων εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου αὐτοῦ· εἴ τις ἔκαμενηστεύων, ἀπολαβέτω νῦν τὸ δηνάριον· εἴ τις ἀπὸ πρώτης ὥρας εἰργάσατο, δεχέσθω σήμερον τὸ δίκαιον ὄφλημα· εἴ τις μετὰ τὴν τρίτην ἦλθεν, εὐχαριστῶν ἑορτάσῃ· εἴ τις μετὰ τὴν ἕκτην ἔφθασε, μηδὲν ἀμφιβαλλέτω· καὶ γὰρ οὐδὲν ζημιοῦται· εἴ τις ὑστέρησεν εἰς τὴν ἐννάτην, προσελθέτω μηδὲν ἐνδοιάζων· εἴ τις εἰς μόνην ἔφθασε τὴν ἑνδεκάτην, μὴ φοβηθῇ τὴν βραδυτῆτα. Φιλότιμος γὰρ ὢν ὁ Δεσπότης δέχεται τὸν ἔσχατον, καθάπερ καὶ τὸν πρῶτον· ἀναπαύει τὸν τῆς ἑνδεκάτης,ὡς τὸν ἐργασάμενον ἀπὸ τῆς πρώτης· καὶ τὸν ὕστερον ἐλεεῖ, καὶ τὸν πρῶτον θεραπεύει· κἀκείνῳ δίδωσι, καὶ τούτῳ χαρίζεται. Καὶ τὴν πρᾶξιν τιμᾷ, καὶ τὴν πρόθεσιν ἐπαινεῖ. Οὐκοῦν εἰσέλθητε πάντες εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου ἡμῶν, καὶ πρῶτοι καὶ δεύτεροι τὸν μισθὸν ἀπολάβετε, πλούσιοι καὶ πένητες μετὰ ἀλλήλων χορεύσατε, ἐγκρατεῖς καὶ ῥᾴθυμοι τὴν ἡμέραν τιμήσατε, νηστεύσαντες καὶ μὴ νηστεύσαντες εὐφράνθητε σήμερον. Ἡ τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες· ὁ μόσχος πολὺς, μηδεὶς ἐξέλθοι πεινῶν. Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος. Μηδεὶς θρηνείτω πενίαν· ἐφάνη γὰρ ἡ κοινὴ βασιλεία· μηδεὶς ὀδυρέσθω τὰ πταίσματα· συγγνώμη γὰρ ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε· μηδεὶς φοβείσθω τὸν θάνατον· ἠλευθέρωσε γὰρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος· ἔσβεσεν αὐτὸν ὑπ’ αὐτοῦ κατεχόμενος· ἐκόλασε τὸν ᾅδην κατελθὼν εἰς τὸν ᾅδην· ἐπίκρανεν αὐτὸν γευσάμενον τῆς σαρκὸς αὐτοῦ. Καὶ τοῦτο προλαβὼν Ἡσαΐας ἐβόησεν· Ὁ ᾅδης, φησὶν, ἐπικράνθη. Συναντήσας σοι κάτω ἐπικράνθη· καὶ γὰρ καθῃρέθη· ἐπικράνθη· καὶ γὰρ ἐνεπαίχθη. Ἔλαβε σῶμα, καὶ Θεῷ περιέτυχεν· ἔλαβε γῆν, καὶ συνήντησεν οὐρανῷ· ἔλαβεν ὅπερ ἔβλεπε, καὶ πέπτωκεν ὅθεν οὐκ ἔβλεπε. Ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον; ποῦ σου, ᾅδη, τὸ νῖκος; Ἀνέστη Χριστὸς, καὶ σὺ καταβέβλησαι· ἀνέστη Χριστὸς, καὶ πεπτώκασι δαίμονες· ἀνέστη Χριστὸς, καὶ χαίρουσιν ἄγγελοι· ἀνέστη Χριστὸς, καὶ νεκρὸς οὐδεὶς ἐπὶ μνήματος. Χριστὸς γὰρ ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.  
If anyone is a devout lover of God, let them rejoice in this beautiful radiant feast. If anyone is a faithful servant, let them gladly enter into the joy of their Lord. If any are wearied with fasting, let them now reap their reward. If any have laboured since the first hour, let them receive today their just reward. If any have come after the third hour, let them celebrate the feast with thankfulness. If any have arrived after the sixth hour, let them not doubt, for they will sustain no loss. If any have delayed until the ninth hour, let them not hesitate but draw near. If any have arrived at the eleventh hour, let them not fear their lateness. For the Master is gracious and welcomes the last no less than the first. He gives rest to those who come at the eleventh hour just as kindly as those who have laboured since the first hour. The first he fills to overflowing: on the last he has compassion. To the one he grants his favour, to the other pardon. He does not look only at the work: he looks into the intention of the heart. Enter then, all of you, into the joy of your Master. First and Last, receive alike your reward. Rich and poor dance together. You who have fasted and you who have not, rejoice today. The table is fully laden: let all enjoy it. The fatted calf is served: let no-one go away hungry. Come all of you, share in the banquet of faith: draw on the wealth of his mercy. Let no-one lament their poverty; for the universal kingdom has been revealed. Let no-one weep for their sins; for the light of the forgiveness has risen from the grave. Let no-one fear death; for the death of the Saviour has set us free. He has destroyed death by undergoing hell. He has despoiled hell by descending into hell. Hell was filled with bitterness when it tasted his flesh, as Isaiah foretold: ‘Hell was filled with bitterness when it met you face-to-face below’ – filled with bitterness, for it was brought to nothing; filled with bitterness, for it was mocked; filled with bitterness, for it was overthrown; filled with bitterness, for it was destroyed; filled with bitterness, for it was put in chains. It received a body, and encountered God. It received earth, and confronted heaven. It received what it saw, and was overpowered by what it did not see. O death, where is your sting? O hell, where is your victory? Christ is risen, and the demons are fallen. Christ is risen, and the angels rejoice. Christ is risen, and life reigns in freedom. Christ is risen, and the grave is emptied of the dead. For Christ being raised from the dead has become the first-fruits of those who sleep. To him be glory and dominion to the ages of ages. Amen.

Good Friday

Love has three and only three intimacies: speech, vision, and touch. These three intimacies God has chosen to make his love intelligible to our poor hearts. God has spoken: he told us that he loves us: that is revelation. God has been seen: that is the incarnation. God has touched us by his grace: that is redemption. Well indeed, therefore, may he say: ‘What more could I do for my vineyard than I have done? What other proof could I give my love than to exhaust myself in the intimacies of love? What else could I do to show that my own Sacred Heart is not less generous than your own?’

If we answer these questions aright, then we will begin to repay love with love …. then we will return speech with speech which will be our prayer; vision with vision which will be our faith; touch with touch which will be our communion.

Fulton J Sheen The Eternal Galilean

Prophets have a job to do. They tell people things, usually uncomfortable home truths. It isn’t a popular job, and generally speaking prophets are not treated well. A number of them end up being killed. There is a tradition that Isaiah was sawn in half on the orders of Manasseh, the son of Hezekiah. Amos was tortured and killed, Habbakuk and Jeremiah were stoned. And John the Baptist was beheaded to satisfy the whim of Salome. Telling the truth is a risky business. When we proclaim the truth of our faith to the world around us we are met with contempt and unbelief.

The prophets look towards a future, with an anointed leader, a Messiah, the Christ. They point towards Jesus, and they like all of the Hebrew Scriptures find their fullest meaning in Jesus Christ, the Word of God made flesh. Christ is the fulfilment of Scripture – it finds its truest and fullest meaning in Him, and Him alone. The Scriptures point to something beyond themselves, to our Lord and Saviour, and it is thus understandable that tIsaiah has been called the fifth Gospel, because of his prophesies especially concerning Our Lord’s Birth, Suffering and Death.

This is not a new phenomenon; in the 8th Chapter of the Acts of the Apostles we see the meeting of Philip and an Ethiopian eunuch, who is reading this very passage which we have just heard — the Suffering Servant. Philip asks him if he can understand what he is reading. He replies that he cannot, unless someone shows him the way. ‘Then Philip opened his mouth, and beginning with this Scripture he told him the good news about Jesus.’ (Acts 8:35 ESV). Isaiah’s prophesy of the Suffering Servant is fulfilled in Jesus and this is the proclamation of the Church: we proclaim Jesus Christ and him crucified. The proclamation remains the same, as the church continues to understand Isaiah, and all the Old Testament as pointing to Christ.

We read scripture so that we can understand it, and see in its words how it discloses the truth of the Word made flesh, who suffered and died for our sake. Isaiah, in the Songs of the Suffering Servant, prophesies Our Lord’s Passion and Death. Thus it makes sense, it can be understood, and the more we come to understand, the more we come to know just how much God loves us, and how that tale of love is told through history.

Today Christ is both priest and victim, and upon the altar of the Cross he offers himself as a sacrifice for sin, for the salvation of humanity. A new covenant is made in his blood which restores the relationship between God and humanity, we are shown in the most graphic way possible how much God loves us, and thus how much we are to love God and to love each other, with that costly self-sacrificial love embodied by Our Lord in his Passion and Death.

After scourging him the soldiers put a purple robe around our Lord, they crown him with thorns, and give him a reed for a sceptre. They think they’re being clever and funny: they’re having a laugh, mocking a man about to be executed. But this is God showing the world what true kingship is: it is not pomp, or power, the ability to have one’s own way, but the Silent Way of suffering love. It shows us what God’s glory is really like: it turns our human values on their head and it inaugurates a new age, according to new values, and restores a relationship broken by human sin.

In dying on the Cross, our Lord is in fact reigning in glory — the glory of God’s free love given to restore humanity, to have new life in him. Jesus dies the death of an enemy of the state, but THIS IS GOD’S GLORY – to die in such a way, naked and vulnerable, shunned, and humiliated. This is GLORY, while the same people who a few days ago welcomed him as the Messiah, now mock and jeer and His life slips away. This is the Glory of God’s love for us, a love which will do anything to heal us, to reconcile us, to bring us back.

Jesus’ hands and feet and side are pierced and his head wears a crown of thorns, as wounds of love, to pour out God’s healing life upon the world. In his obedience to the Father’s will, he puts to an end the disobedience of humanity’s first parent. Here mankind who fell because of a tree are raised to new life in Christ through his hanging on the tree. Christ is a willing victim, the Lamb of God who takes away the sins of the world, the Silent lamb led to his slaughter, the Good Shepherd who lays down his life for his sheep that have gone astray. At the time when the Passover lambs are slaughtered in the temple, upon the Altar of the Cross, Christ as both priest and victim offers himself as the true lamb to take away the sins of the whole world, offers his death so that we may have life, new life in Him.

Death and hell, which are the reward of sin, have no power over us: for in dying, and being laid in a stranger’s tomb, Christ will go down to Hell, to break down its doors, to lead souls to heaven, to alter the nature of the afterlife, once and for all. Just when the devil thinks he’s won, then in his weakness and in his silence Christ overcomes the world, the flesh, and the devil. The burden of sin which separates humanity from God is carried on the wood of the Cross, upon the shoulders of the One who loves us.

On the way to Calvary our Lord falls three times such is the way, such was the burden, so we too as Christians, despite being reconciled to God by the Cross, will fall on our road too. We will continue to sin, but also we will continue to ask God for his love and mercy. But those arms which were opened on the cross will always continue to embrace the world with God’s love.

We don’t deserve it and we haven’t earned it, that’s the point, that’s what grace is, unmerited kindness, reckless generosity. It is there to help us become the people God wants us to be: to be strengthened, fed, healed, and restored by him: to die to sin and be raised to new life, and to share that life and love with others, that the world might believe and be saved through him. Christ pays the debt which we cannot to reconcile humanity to his loving and merciful Father. He shows us the meaning of true love: that we might live it out in our lives, forgiving one another, bearing our own cross, and living lives of love for love of him who died for love of us.

We should glory in the Cross of our Lord Jesus Christ, for he is our salvation, our life, and our resurrection, through him we are saved and made free.

4_1

Maundy Thursday

Tonight Jesus does many things, many things which we still do in the Church. To put it simply we do them now because He did them nearly two thousand years ago, and told us to do them. So we do; it’s plain and simple.

Preparations were being made to celebrate the Passover, Israel’s journey from slavery in Egypt to the Promised Land. Lambs were slaughtered in the Temple for the Passover, at the same time that Jesus will die tomorrow. He is the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Tonight He gives the Church the Eucharist, the memorial of His Passion and Death, so that we, the Church, can feast on His Body, and drink His Blood, to have life in Him. For doing this we were once condemned as atheists, and cannibals, followers of strange rites. People died for doing this. It was once a risky business, and in countries around the world it still is.

But we come here to do what Jesus did, to be with Him, as His earthly ministry reaches its climax. We gather as disciples of Our Lord and Saviour Jesus Christ, to be fed by Him, and with Him. He has given us an example that we should copy. We do things as the Church, not because they’re nice, not because they make us feel good, but because Jesus told us to.

Jesus begins this evening by removing his clothes, taking water, and washing his disciples’ feet. He, the son of God, who was with His Father before the universe and time began, kneels before his disciples, and serves them. He takes the place of a slave or a servant and shows us as Christians that to follow Him is to serve. Never did a cross redeem nature from the curse: never was a lamb set upon the altar that could take away the sins of the world, until God took on the nature of the servant. We as Christians are to serve one another; we are to wash one another’s feet, to help each other to pray for each other, and not to think that any of us is better than the other.

Despite what the world may think about clergy: that we are weak, ineffectual, and well-meaning, or that we love to lord it over our flock, to stand pontificating six foot above criticism, we are in all things to fashion our life and example after Christ. In giving an example of service before the Last Supper, in praying for and setting apart his disciples as the first priests of his church, we who follow in their footsteps are shown in the clearest possible way that to love him, to care for his people is to serve them: we are to imitate the mysteries which we celebrate: offering our lives in His service and the service of His Church. It is truly extraordinary that we should have such a responsibility placed on our shoulders. We are all of us, if the truth be told, incapable of such a task if we were acting solely in our own strength and our own abilities. But through the Grace of God, and with the help of the prayers of you, God’s people, it is our hope that we may conform ourselves ever more closely to Christ, our great high priest.

Priests are amongst other things set apart for the service of God and the administration of His sacraments. At this time on this night, Jesus gives us himself, His Body and Blood to feed us, to nourish us, to strengthen us and to help us become what he is. So that we may share in the outpouring of love which is the very life of God, that we may be given a foretaste of the heavenly banquet, that we may experience something of the joy and love and life which awaits us in heaven, forever united with the triune God.

To do this Our Lord takes bread and wine, simple ordinary foodstuffs, to transform them, to make something other than they are to view them with new meaning and new life, to strengthen and heal his mystical body of the church with his own true body and blood. It is remarkable and extraordinary, words cannot fully express our awe that we poor wretched sinners, though unworthy are fed by our Lord as both priest and victim. It is not something for us to understand with our minds, but a mystery for us to enter with all our lives.

Jesus, receiving the cup, gave thanks and gave it to them saying: drink ye all of this, for this is my blood for blood of the new and everlasting covenant which will be shed for you and for many so that sins may be forgiven. This is my blood, he says, which is to be shed. The blood shed and this blood are not two different things, but one and the same. Tomorrow it shall be shed from my side, tonight you drink it and behold it in the cup.

We here, tonight, have come together as the people of God, to be fed by God to be strengthened by him, to live lives in his service. Both tonight and tomorrow, we will see how God loves us. In his service, in his giving of himself to be taken, beaten, falsely accused, scourged and crucified, God shows us what true love, true glory, and true service are. The world cannot understand this: it goes against everything people are told about putting themselves and their lives first, to judge their importance or worth by what they own, rather than how they live their lives. And yet this world is wounded by sin, the image of God is marred. In its selfish searching, what it truly wants and needs is to be healed, to be embraced by a loving God. That is why it tomorrow on the cross our Lord’s Arms will be flung wide open to embrace the world with God’s love.

Let us then prepare ourselves, let us have our feet washed by Christ, let us be fed by him, with him, strengthened by him, to fashion our lives after his. Let us prepare to go to Calvary with him, laying down our lives in his service, picking up our Cross and following him, to death and beyond, to the new life of Easter. Let us live his risen life, and share our joy with others, that the world may believe and trust in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, to whom be ascribed as is most right and just all might, majesty, glory, dominion and power, now, and forever…

e726c-christ_washing
Rembrandt Christ washing the disciples’ feet, (c.1645)  Rijksmuseum, Amsterdam

Palm Sunday 2018

If anyone asks you why you are untying it [the ass the disciples were sent to find], this must be your answer, ‘The Lord has need of it’ (Lk 19:31). Perhaps no greater paradox was ever written than this: on the one hand the sovereignty of the Lord, and on the other hand his ‘need’. His combination of Divinity and dependence, of possession and poverty was a consequence of the Word becoming flesh. Truly, he who was rich became poor for our sakes, that we might become rich. Our Lord borrowed a boat from a fisherman from which to preach; he borrowed barley loaves and fishes from a boy to feed a multitude; he borrowed a grave from which he would rise; and now he borrows an ass on which to enter Jerusalem. Sometimes God pre-empts and requisitions the things of man, as if to remind him that everything is a gift from him.

Fulton J. Sheen Life of Christ

Today seems like a triumph. Jerusalem is celebrating: the people treat Jesus’ entry into Jerusalem as the triumphal entry of the Messiah. People lay down their clothes and wave palm branches The crowd cry out ‘Hosanna to the Son of David! Blessèd is he who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest!’ (Mt 21:9 ESV) They cry out for God to save them, and that is exactly what he will do in a few days time, upon the Cross. This is a God who keeps his promises and who also defies our expectations. The crowd in Jerusalem is expecting a king of the Davidic line. One who would be seen as a challenge to the ruling élite, the status quo. But in Christ God gives Israel something else: a King of the line of David, yes, but one who rules with love, who has no desire for power, or honour. Those who have power are threatened by him: he turns their world on its head, he is awkward, an inconvenience. Jesus does not want their power, as he has come to be and do something completely different: what is taken as a political coup is in fact a renewal of religion, the fulfilment of prophecy, and a new hope for Israel.

In riding into Jerusalem Jesus is fulfilling the prophecies of Zechariah (9:9) and Isaiah (62:11). The King of Israel comes riding on a donkey: a humble beast of burden, which carried his Mother to Bethlehem for his birth, and carried the Holy Family into exile in Egypt. It is an act of humble leadership which fulfils what was foreseen by the prophets. It shows us that Jesus Christ is truly the one who fulfils the hopes of Israel. The Hebrew Scriptures look forward to the deliverance of Israel, which is enacted in front of their very eyes. God is saving His people, but they cannot see it. In a few days time it will all have changed, love will turn to hatred; joy to sadness.

This is why today and throughout Holy Week we will have readings from the prophet Isaiah, which are known as the Songs of the Suffering Servant. This morning we see the servant being mistreated, he is struck on the back, his beard is torn out, he is spat at and insulted. This will all come to pass as Our Lord goes to the Cross on Good Friday, it is the fulfilment of prophecy. God will show us how much he loves us by enduring such treatment.It shows US what humanity is capable of: anger, hatred, bitterness, mob rule, the desire to have a scapegoat, someone to blame. This is fallen, sinful humanity at its worst, and we will see more of it over the coming days. It should shock us, we should feel sick to the pits of our stomachs, because it shows us why Christ had to die – to take our human sin, to overcome sin, the world, and the Devil will the redemptive power of God’s LOVE.

And so it begins: a week when Our Lord and Saviour makes a triumphal entry into Jerusalem. He is hailed as the Messiah, it is a cause for celebration and joy. It is a week which will see Him betrayed by a close friend, arrested,  abandoned, tried and killed as a common criminal. Strangely enough, the world around us can still be just as fickle, just as quick to turn someone from hero into pariah. Lest we think that somehow we’re better, more advanced, more civilised, as though we’ve learned our lesson. The plain unvarnished truth is that we’re not. We need the annual reminder which the church gives through its liturgical year – a chance to be confronted by stark realities, and to be brought up short by them. What Christ says and does in this coming week He says to us, he does all this for us – to HEAL us, to RESTORE us, so that we can live His risen life HERE and NOW, as the people of God, fed by Him, fed with Him, sharing in His Death and Resurrection though our baptism, trusting in Him.

In our pilgrimage through Lent, through our prayer, our fasting, we hope to increase our closeness to Christ, so that following Him, and meditating upon His Passion, we may be transformed by His love, following in His footsteps, entering into the mystery of God’s LOVE poured out on the world. In the next few days we will go to the Upper Room, to have our feet washed, we watch and wait with Christ, we walk the way of the Cross, we gaze upon Christ crucified to see just how much God in Christ loves us – the lengths to which God will go to demonstrate that love, and make it a reality in our lives. Let us prepare to celebrate Easter: Our Lord’s rising from the tomb, His conquering death, so that we may have new life in Him.

In his Letter to the Christians in Philippi, written in prison in Rome in AD62, St Paul lays great stress upon the Humility of Jesus Christ. It is not a popular virtue these days, in fact the world around us would have us be quite the opposite: full of ourselves, with a high opinion of ourselves. Our is a world which is more and more characterised by sin and selfishness. The individual is all that matters: me and what I want, that’s what counts. At the root of it all is pride, thinking that we are more important than we are, making ourselves the centre of things, whereas we need to put God at the centre of things, and learn to be thankful.

Gratitude is characteristic only of the humble. The egotistic are so impressed by their own importance that they take everything given them as if it were their due. They have no room in their hearts for recollection of the undeserved favours they have received.

Fulton Sheen On Being Human 1982: 325

We need to have the mind of Christ, a mind devoted to love and service of God. Christ doesn’t just do what he wants to, but everything he says and does is the will of God the Father. It is a mind which lays down his life bearing the sins of all humanity, past, present , and future, out of love. This is humility and obedience in action: embracing the most shameful death possible, for love of us. Thus we should love Jesus, we should worship Him, because He is God, and He loves us. It is extraordinary, it goes against everything that we think about God, that scorning majesty, He embraces shame and sin, total utter degradation to save us. The Saviour of the World will suffer and die, and rise again, for us. This is why we are thankful — because God in Christ Jesus has done this for us, poor sinful humanity, to save us from ourselves, to save us from the Hell which we deserve, and to show us that God loves us, and longs to reconcile us to Himself and each other. He des this to heal the wounds of sin and division, so that we might have life, and life in all its fulness, with Him, for ever.  This is why Jesus is willing to suffer, to be vulnerable, to take our human frailty and to redeem it through His suffering, through His vulnerability, to show the World that God’s ways are different from ours, and that this is the only way to sort out our problems, through what Jesus does, and who He is. This is the example for us to follow — the way of suffering love and humility.

Today and in the coming week we will see what God’s Love and Glory are really like: it is not what people expect, it is power shown in humility, strength in weakness. As we continue our Lenten journey in the triumph of this day and looking towards theHoly and Life-giving Cross and beyond to the new life of Easter, let us trust in the Lord. Let us be like him, and may he transform our hearts, our minds and our lives, so that they may have live and life in all its fullness. We are fed by the word of God and by the Sacrament of His Body and Blood to be strengthened, to share in His divine life, to fit us for Heaven, and to transform all of creation that it may resound his praise and share in his life of the Resurrection, washed in His Blood and the saving waters of Baptism: forgiven and forgiving so that all that we say, or think, or do, all that we are may be for the praise of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, to whom be ascribed as is most right and just, all might, majesty, glory dominion and power, now and forever…

13-b

Lent V (Jn 12:20-33)

Imagine a scene if you will, it’s the Passover – the highlight of the Jewish Year. It is when they celebrate their journey from slavery in Egypt, through the wilderness of Sinai to the Promised Land. It’s a big deal. Some people have come who speak Greek, and are not Jews, to worship at the festival. They’re righteous God-fearing people They approach Philip, a disciple with a Greek name, it means ‘lover of horses’, and they ask him a simple question, ‘Sir, we should like to see Jesus – Syr, fe hoffem weld Iesu’ (Jn 12:21).  They want to see Jesus. It’s understandable – he’s a teacher, a man with a message. They long for an encounter with Him, to hear what He has to say.

Jesus speaks about his coming death upon the Cross, this is glory, not a human idea of glory, quite the opposite – dying the death of common criminal. It doesn’t make sense, in human terms, and it isn’t supposed to. As it says in the prophet Isaiah (55:8), ‘For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord.’ The point is that we need to do things, God’s way, not ours. Christ is the grain of wheat who dies, and who yields a rich harvest, in the Church, saving the souls of countless billions of people over the last two thousand years. The mention of wheat makes think of Bread, because (Jn 6:35), ‘Jesus said to them, “I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst.’ This is why we obey His command to do this in memory of Him – in the Eucharist we will be fed with Jesus, the living Bread. His blood which he sheds for us is ours to drink, so that we can have a foretaste here on earth of the banquet of Heaven. It can transform our souls and bodies, so that we share His risen life.

Jesus calls us to follow Him, and to not care for life in this world – heaven is our home, it is what we prepare for here on earth, and if we want to share His glory, then we need to follow the same path of suffering love which takes Him to His Cross, and will take us to ours. As sales pitches go it isn’t going to win plaudits from an Advertising Agency, and that’s the point, it’s honest, it is the truth, plain and unvarnished, a truth which changes the world, and which sets us free (cf. Jn 8:32). Which sets us free because He hung on a wooden cross and died and rose again for us. That’s God’s glory – dying for love us, to set us free, free to live for Him, and with Him, forever.

Syr, fe hoffem weld Iesu’ (Jn 12:21 BCN) Mae’r rhain yn eiriau sy’n herio ni i gyd. These are words which challenge us all. When people see us, as Christians, do they see Jesus in us?

I have heard of these words being placed on a card in a pulpit so that they are visible on the lectern, for the preacher to see. It is quite an ask, that simple request, and I feel their great responsibility . When people hear me, or read my words, do they see Jesus? Do they see the God who loves them so much that He died for them? It is a burden to great for me, to carry that cross, and follow Jesus – I cannot do it in my own strength — my words and my life aren’t up to the task, and that’s alright, because it is in’t about me, it’s all about Him. As St Paul says (2Cor 12:9), ‘But he said to me, “My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.” Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me’.

It is a great responsibility, that in what we do and say and think, people might see Jesus in us. We need to be living, breathing, walking advertisements for the Good News of Jesus Christ here and now. It is what we signed up to in our baptism, and we can use this time of Lent to consider important matters in out lives. Nothing could be more important than this: that people might see Jesus in who and what WE are, and what WE do.

How do we do this? We do it through the Grace of God, and by trying, by co-operating with that Grace. The simple answer is by trying, by making a conscious effort to live out our faith together, as a Christian community, filled with love, filled with grace, in the knowledge of the forgiving power of His blood which was shed for us. We need to do it together because we cannot just do it alone, we cannot save ourselves, only Christ can do that, nor is salvation solely an individual matter. Christ came to change the world, and He does, one soul at a time, through the Church, and the sacraments of Baptism and the Eucharist, outward and visible signs of the inward and spiritual grace, the free gift of God to his people.

We will fail to practise what we preach, so that people can call us hypocrites, but the point is not failure but that we keep on trying. God will not abandon us, He dies for us, bearing the burden of our sins, so that we might become like Him, that’s why Jesus was born for us, lived, died, and rose again for us.

Because of this we can live no longer for ourselves, but for the God who loves us, and we can offer the world around us an alternative to the  way of selfishness and sin. We need to trust Him, and fashion our lives after His example, together, nourished by Word and Sacrament, carrying our own cross, trusting in His grace and proclaiming His truth, so that the world may believe and follow God the Father, God the Son and God the Holy Spirit to whom be ascribed as is most right and just, all might, majesty, glory, dominion and power, now and forever…

cropped-velazquezcrucifxion.jpg

Lent IV – Mothering Sunday

Lent is a time of preparation. We prepare to celebrate the Death and Resurrection of Jesus by forty days of praying, fasting, and almsgiving. We recognise how we fall short of how God wants us to live our lives and we try, with God’s help, to repent, to turn away from sin , and to turn back to God. It is hard work, and so it is nice to have a chance to relax our disciples and emphasise joy and celebration. Today is such a day. We recognise this by wearing rose rather than purple, a lighter, more joyful colour. We have flowers, and we rejoice in the warmth of spring. Traditionally it was a chance to go back to your mother church, the church in which you were baptised, and thus to spend time with your family. Because of this it is often conflated with Mother’s Day, a celebration which began in America, and is of an entirely secular character.

The church, however, is used to adapting, and it is good to celebrate. We all have mothers, whether they are still with us, or not. They give birth to us, and hopefully show us love. Likewise, the Church is mother to us all: we find new life in her, through our baptism, and we become part of a greater family, where we are all brothers and sisters in Christ, where we are all part of one family. This identity is in fact the most important one we have, it is how God knows us. Like any relationship it can have its problems, but it is through our common baptism that we enter the church, and come to new life in Jesus Christ. So we give thanks for our mothers, who gave us life, and for the church which gives us new life.

In our Old Testament Reading this morning we see the birth of Samuel, the prophet, who would anoint David as King of Israel. His mother, Hannah, had longed for children, and promised that any children she had would be dedicated to the service of God. He does lead the people of Israel to worship God. He is a true prophet. Just like Sarah, the mother of Isaac, Rebekah, the mother of Jacob, Rachel, the mother of Joseph and Benjamin and Samson’s mother, we see women who long for children, women who trust God.

Likewise in the Gospel we see Mary at the foot of the Cross. As she watches her Son put to death , He entrusts her to a new family, with John, the Evangelist and Beloved Disciple as her Son. We honour her as the Mother of God, and as an example of Christian love in action. She lives a life which is obedient to God, regardless of the cost. She is a model for us to follow in trusting God, just like Hannah before her. As she watches her Son die, she knows the cost of love. Such is God’s love for us, and this is what we are preparing to celebrate – God’s love for us. Our human love helps us to understand this. Mary becomes a mother to John, the Evangelist, hers is a life characterised by love and care. It is a model for how the church SHOULD be ; a place of care, of love and support – we may fail in this, but we need to remember that the God whom we serve is one of love and forgiveness, He forgives us our sins, so that we might become more like Him.

In this morning’s Epistle we hear St Paul writing to the Church at Colossae. He encourages them to live Christ-like lives, living out their faith in their lives, so that other people may know who and what we are. We do this together, as a family, a Christian community, sharing the common task of bearing witness to the faith of our baptism. It takes effort on our part: we have to try to do it, but we are not alone in our efforts. God gives us the Church, so that we can do it together. We can meet together to pray, to read the Bible, and most importantly to celebrate the Eucharist together, so that we can be faithful to Our Lord Jesus Christ, who told us to DO THIS in memory of Him, so that we can be fed with the Body and Blood of Christ, fed BY Christ, and fed WITH Christ, so that We can become what He is. We can share in His life, and be transformed more and more into His likeness. This is our soul’s true food, the greatest medicine we could ever receive, the Bread of Eternal Life, and the Chalice of Everlasting Salvation. Christ dies for us, to show us what true love is, so that we can share in that love, and share that love with others. This is why we died in baptism and were raised to new life in Christ, to share in His Body and Blood, and to live that life out in the world, growing more and more into His likeness, to be prepared for Heaven where we might enjoy His love forever.

So let us come to Him, to be fed by Him, and with Him, to live lives of love, and encourage others so to do, so that all may give glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit, to whom be ascribed as is most right and just, all might, majesty, glory, dominion, and power, now and forever…

sorrow5

Lent III – The Cleansing of the Temple

It is hard for us to imagine, but for Jews in Jesus’ day, the Temple was the most important building in the world. It was the religious centre of Israel, a busy place, where devout Jews and others came to pray, to be near God. In this morning’s Gospel we see Jesus in quite an uncompromising mood: this is no ‘Gentle Jesus, meek and mild’ but rather here is the righteous anger of the prophets, a sign that all is not well in the world. Sin separates us from God and each other, it isn’t how we’re supposed to be.

When Moses receives the Ten Commandments from God on Mt Sinai the first is, ‘I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery; you shall have no other gods before me.’ Could it be that the temple traders, in their desire to profit from people’s religious observance, have broken this first and most important commandment? Has their desire for making money, for profit got in the way of what the Temple is supposed to be about: namely, worshipping God? It’s become a racket, a money-making scheme to fleece pilgrims who have come from far away and who do not have the right money or the correct sacrificial animals with them. This is no way to worship God, a God who loves us, and who showed that love by delivering Israel from slavery in Egypt.

The temptation to have power, to be concerned above all else with worldly things: money, power, success, and influence, are still a huge temptation for the Church and the world. We may not mean to, but we do, and while we think of God as loving and merciful, we forget about righteous anger, and our need to repent, to turn away from our sins — the desire to control others and to be so caught up on the ways of the world that we lose sight of who and what we are, and what we are supposed to do and be. This is why we have the season of Lent to prepare ourselves, and to repent.

The Jews demand a sign, and Christ prophesies that if they destroy this temple then he will raise it up in three days: He looks to His death and resurrection to show them where true worship lies — in the person of Jesus Christ. Christians should be concerned with a relationship, our relationship with God, and with each other. Likewise Christians can all too easily forget that Jesus said, ‘I have come not to abolish the law and the prophets but to fulfil them’. The Ten Commandments are not abolished by Christ, or set aside, but rather His proclamation of the Kingdom and Repentance show us that we still need to live the Law of Moses out in our lives: to show that we honour God and live our lives accordingly. In His cleansing of the Temple, Christ looks to the Cross and to the Resurrection, He shows how God will restore our relationship. The Cross is a stumbling-block to Jews, who are obsessed with the worship of the Temple, and it is foolishness to Gentiles who cannot believe that God could display such weakness, such powerlessness. Instead the Cross, the supreme demonstration of God’s love for us, shocking and scandalous though it is, is a demonstration of the utter, complete, self-giving love of God, for the sake of you and me — miserable sinners who deserve condemnation, but who instead are offered love and mercy to heal us and restore us.

When we are confronted with this we should be shocked — that God loves us enough to do this, to suffer dreadfully and die for us, to save us from our sins, and from the punishment that is rightly ours. We do not deserve it, and that’s the point. But we are offered it in Christ so that we might become something other and greater than we are, putting away the ways of the world, of power and money, selfishness and sin, to have new life in and through Him.

‘In a higher world it is otherwise, but here below to live is to change, and to be perfect is to have changed often.’ [J.H. Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine (1845) Ch.1, §1 Part 7] If we are changing into Jesus Christ, then we’re on the right track. If we listen to His word in Scripture; if we talk to him in prayer and let him talk to us; if we’re fed by Him and with Him in the Eucharist, by Christ who is both priest and victim, so that we might become what He is – God. If we’re forgiven by Him, through making confession of our sins, not only do we come to understand Jesus, we become like him, we come to share in his divine nature, you, me, all of humanity ideally. We, the People of God, the new humanity, enter into the divine fullness of life, we have a foretaste of the heavenly banquet — we are prepared to enter the new life of the Kingdom, and to live it.

Lent should be something of a spiritual spring clean, asking God to drive out all that should not be there, preparing for the joy of Easter, to live the Risen Life, filled with God’s grace. In our baptism we died with Christ and were raised to new life in the Spirit. Let us prepare to live that life, holding fast to Our Lord and Saviour, clinging to the teachings of his body, the Church. Let us turn away from the folly of this world, the hot air, and focus on the true and everlasting joy of heaven, which awaits us, who are bought by his blood, washed in it, fed with it. Let us proclaim it in our lives so that others may believe so that all may praise the Father, the Son and the Holy Spirit, to whom be ascribed as is most right and just, all might, majesty, glory, dominion, and power, now and forever…

el_greco_-_the_purification_of_the_temple_-_wga10541